Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THIRTYEVERYTHING

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73751227

1. Algemeen

1. Op alle rechtsverhoudingen van Thirtyeverything met haar cliënten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

2. Thirtyeverything behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de cliënt kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt zonder opgave van reden.

2. Contractspartijen, cliënt

1. De cliënt is degene die het verzoek tot coaching indient en ten behoeve van wie de coaching wordt uitgevoerd.

2. De cliëntnemer is Thirtyeverything.

3. Na het kennismakingsgesprek volgt, desgewenst, de intake. Na dit intakegesprek zal door Thirtyeverythingg het coachingsplan opgesteld worden. Alle coachingsplannen van Thirtyeverything zijn vrijblijvend, cliënt is alleen verplicht om de kosten van het intakegesprek te voldoen, als de cliënt daadwerkelijk een intakegesprek heeft afgenomen.

4. Wanneer het coachingsplan door zowel cliënt als Thirtyeverything zijn ondertekend is er een overeenkomst gesloten waar onderstaande voorwaarden op van toepassing zijn.

5. Thirtyeverything neemt door aanvaarding van de cliënt een inspanningsverbintenis op zich. Zij voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en overeenkomstig de Nederlandse gedragscode voor Beroepscoaches (download hier). Nimmer wordt ingestaan voor het bereiken van een (goed) resultaat.

6. De cliënt dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de cliëntnemer. Hij/zij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem/haar aan Thirtyeverything verstrekte gegevens en informatie.

7. De cliënt gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in een daartoe door Thirtyeverything ontworpen gegevensbestand. Thirtyeverything zal daarbij handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de coaching

1. De duur van een sessie is 50 minuten, tenzij anders overeengekomen. Indien de cliënt te laat komt gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.

2. De coaching duurt zolang als afgesproken is in het coachingsplan. Wanneer de afgesproken duur overschreden zal worden zal dit minimaal twee weken van te voren met de cliënt worden besproken en zo nodig een nieuw coachingsplan afgesloten worden.

3. De cliënt kan op elk gewenst moment de coaching of het gesprek beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Doch dient hij/zij daarbij een opzegtermijn aan te houden van twee weken.

4. Thirtyeverything heeft het recht de coaching – zonder opzegtermijn – te beëindigen indien de coaching niet (meer) kan worden uitgevoerd conform het coachingsplan.

5. Over genoemde opzegtermijn zal de cliënt aan Thirtyeverything de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, ongeacht of door Thirtyeverything gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen werkzaamheden zijn verricht.

6. Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de coaching terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.

7. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als volgens de wet.

4. Facturering en betaling

1. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor ieder gesprek bij Thirtyeverything, inclusief het intakegesprek. Dit geldt niet voor het kennismakingsgesprek.

2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan Thirtyeverything. De factuur zal na afloop van elke sessie opgemaakt worden en per email verstuurd worden, tenzij cliënt voorafgaand aan het gesprek te kennen heeft gegeven graag een papieren factuur te ontvangen.

3. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur vóór de afgesproken tijd, zal Thirtyeverything de helft van de coachingskosten in rekening brengen. De cliënt gaat met deze regeling akkoord zodra hij/zij het coachingsplan van Thirtyeverything te Arnhem na het intakegesprek volledig heeft ingevuld en ondertekend.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim.

5. Bij geen betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal Thirtyeverything cliënt in het eerstvolgende gesprek hieraan herinneren, waarna cliënt nog zeven dagen heeft om te betalen zonder extra kosten.

6. Voldoet de cliënt binnen zeven dagen na de datum van de mondelinge betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan zal Thirtyeverything de coaching stopzetten. Thirtyeverything is dan zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-

8. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan Thirtyeverything. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 2 genoemde termijn niet.

9. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en Thirtyeverything, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

5. Aansprakelijkheid

1. Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is Thirtyeverything slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). Thirtyeverything is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.

2. Indien bij de uitvoering van een coaching zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Thirtyeverything dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door Thirtyeverything afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

3. Voor schade doordat de cliënt niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan het gestelde als bedoeld in artikel 2.6 is de cliënt aansprakelijk en niet Thirtyeverythingg.

6. Vertrouwelijkheid

1. Thirtyeverything verplicht zich tot geheimhouding van informatie en gegevens van de cliënt, tenzij een goede uitvoering van de cliënt meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

7. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de cliënt en Thirtyeverything is het Nederlands recht exclusief van toepassing. De rechter van de woonplaats van Thirtyeverything zal bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen, tenzij Thirtyeverything er de voorkeur aan geeft de cliënt voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.

%d bloggers like this: